LINK STANDARDI – GARANCIJA KVALITETA OBRAZOVANJA

U LINK EDU ALLIANCE USTANOVAMA

Iskorak ka obrazovanju budućnosti

Već dugo institucije u sastavu LINK edu Alliance ispunjavaju visoke svetske kriterijume obrazovanja i principe izvrsnosti. Upravo je neprevaziđen kvalitet nešto po čemu se svaka LEA škola, institut ili servis odmah prepoznaju.

Imajući to u vidu, donošenje dokumenata koji će to potvrditi, formalizovati i standardizovati bio je logičan poduhvat u razvoju alijanse. Usvajanjem LINK standarda LINK edu Alliance načinila je bitan korak u podizanju nivoa obrazovanja u školama, institutima i servisima u svom sastavu.

Najviši kvalitet rada ustanova u sastavu LINK edu Alliance propisan je zvaničnim priručnicima, procedurama i standardima za kontinuirano sprovođenje najkvalitetnije nastave:

LINK standardi nastali su kao rezultat višedecenijskog iskustva alijanse na polju modernizacije obrazovanja i oslanjaju se na proverene prakse koje važe u najboljim svetskim školama i implementaciju strogih EU propisa. Plod su sveobuhvatne i stručne analize savremenih nastavnih metoda i upotrebe tehnologije u nastavi, želje za što efektivnijim nastavnim procesom i neophodnosti za usklađenošću rada sa definisanim i zakonski uspostavljenim okvirom.

Svaki od navedenih standarda obuhvata širok spektar principa i aktivnosti kojima se naše obrazovne ustanove ponose i koje već svakodnevno implementiraju.

1. LINK standardi za nastavnike

Nastavnici u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance moraju da ispunjavaju visoke standarde koji podrazumevaju sinergiju adekvatnih profesionalnih kompetencija, poštovanje visokih etičkih načela i neophodnih aktivnosti za kreiranje najbolje nastavne prakse.

LINK standardi za nastavnike predstavljaju reprezentativne tačke u odnosu na koje su nastavnici dužni da oblikuju svoju nastavu i unapređuju profesionalni integritet. Oni podrazumevaju:

 • unapređenje kompetencija i inovativnost u nastavi;
 • odgovornost u unapređenju znanja i kompetentnosti učenika;
 • ispunjavanje profesionalnosti i negovanje radne etike.

2. LINK standardi za uprave obrazovnih ustanova – pedagoške lidere

Pedagoški lideri predstavljaju važan deo LINK edu Alliance. Oni su zaduženi za unapređenje nastavnih procesa i podizanje kvaliteta obrazovnih ustanova.

Standardi predstavljaju smernice koje pedagoškim liderima služe da unaprede sopstveni pristup, kao i da pravednije i objektivnije pristupe evaluaciji obrazovnih ustanova.

Standardi za pedagoške lidere treba da ih motivišu da požrtvovano i neprekidno rade na:

 • razvijanju sopstvenih kompetencija, vrednosti, načela i veština efektivnog upravljanja;
 • ispunjavanju svoje uloge u unapređenju rada obrazovnih ustanova;
 • unapređenju svoje profesionalnosti i radne etike.

3. LINK standardi za učenike

Standardi za učenike predstavljaju plodotvoran spoj vrednosti, načela, akademskih kompetencija i neophodnih aktivnosti za promovisanje celoživotnog učenja, razvoja socioemocionalnih, digitalnih i akademskih kompetencija, kao i odgovornog odnosa prema radu i sopstvenom napretku i budućnosti kod učenika.

Oni sadrže smernice i uputstva za preduzimanje neophodnih aktivnosti koje će dovesti do željenih ishoda obrazovanja. Težimo tome da svaki LINK učenik bude obrazovan u skladu sa zahtevima 21. veka, digitalno pismen, sposoban da se samostalno usavršava i da kritički i problemski razmišlja, spreman da kreativno doprinese svetu oko sebe i da inovira, kao i da profesionalno odgovori na zahteve koje moderno doba stavlja pred njega.

Standardi se posebno fokusiraju na tri ključne oblasti za pravilan i sveobuhvatan razvoj učenika:

 • akademski razvoj;
 • socioemocionalni razvoj;
 • psihofizički razvoj.

4. Priručnik za samoevaluaciju LINK standarda u okviru obrazovnih ustanova

Samoevaluacija predstavlja izuzetno značajan proces u sprovođenju LINK standarda u okviru konkretnih obrazovnih ustanova. Tako se istovremeno kontroliše kvalitet i unapređuju postojeće prakse i pristupi. Samoevaluaciju primenjujemo radi obezbeđivanja najviših mogućih standarda i njihove realizacije u svakodnevnoj praksi obrazovnih ustanova.

Drugim rečima: procenjujući implementaciju LINK standarda, vrednujemo kvalitet rada obrazovne ustanove kroz identifikaciju pozitivnih primera i praksi u čijem sprovođenju treba istrajati, ali i elemenata koje je neophodno unaprediti. Zahvaljujući tome mogu da planiraju neohodne mere i postupke na planu jačanja kvaliteta usluge i standarda.

Evaluaciju sprovodi posebno formiran tim proverenih eksperata koji u odgovarajućem vremenskom periodu na osnovu različitih podataka proveravaju ispunjenost ključnih indikatora kvalitetne nastave.

Taj proces podrazumeva pažljivu analizu sledećih oblasti:

 • misija, vizija i etos obrazovne ustanove;
 • kvalitet organizacije obrazovne ustanove i njenog upravljanja;
 • kvalitet obrazovnovaspitnog rada;
 • kvalitetni sistemi podrške učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima;
 • razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovne ustanove.

Po završetku procesa vrednovanja, dobijamo jasan prikaz svih aktivnosti koje naše škole čine najsigurnijim i najpodsticajnijim okruženjem za učenike i nastavnike. Takođe, zahvaljujući godišnjem sistemu samoevaluacije i evaluacije, pratimo sve savremene trendove u obrazovanju i uspevamo da unapredimo svaki segment poslovanja koji zahteva našu pažnju. 

Redovnim praćenjem svakodnevnih aktivnosti u obrazovnoj ustanovi, predanog rada i uloženog truda svih nastavnika i saradnika u obrazovanju, kao i obrazovnovaspitnog rada, zajedno možemo:

 • jasno prikazati primere dobre prakse, interno i u javnosti;
 • unaprediti sistem profesionalnog razvoja nastavnika;
 • pravednije nagrađivati kvalitetan rad i zalaganje nastavnog kadra;
 • podstaći učešće učenika, nastavnika i stručnih saradnika u internacionalnim projektima;
 • osnažiti kompetencije nastavnika, stručnih saradnika i učenika;
 • razviti nove, inovativne i kreativne ideje;
 • obogatiti aktivnosti obrazovnih ustanova;
 • unaprediti sistem podrške nastavnicima, stručnim saradnicima, učenicima i roditeljima;
 • redefinisati koncept obrazovanja i kvalitet obrazovnih ustanova u Srbiji i inostranstvu;
 • afirmisati trud i predan rad svih članova zajednice obrazovne ustanove.

10 načela na kojima počivaju LINK standardi

 1. Kvalitetno obrazovanje je univerzalno ljudsko pravo i, kao takvo, predstavlja preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.
 2. Za kvalitetno obrazovanje neophodan je kvalitetan rad obrazovne ustanove u svim okolnostima.
 3. Za sprovođenje kvalitetnog rada obrazovne ustanove zadužen je obrazovani, kvalifikovani i kompetentni stručni kadar, u skladu sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.
 4. Standardi i prakse obrazovne ustanove moraju odgovarati potrebama obrazovne ustanove, pravnim zahtevima, savremenim potrebama i zahtevima pojedinca i društva.
 5. Kvalitetan rad obrazovne ustanove predstavlja preduslov za usvajanje vrednosti, donošenje adekvatnih odluka i izbora, kao i preduslov za uspeh u privatnom, društvenom i profesionalnom životu pojedinca. 
 6. Kvalitetan rad obrazovne ustanove podrazumeva efektivnu, etičku, društveno odgovornu i ekološku praksu.
 7. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove imaju zajednički cilj uspostavljanja kvalitetnog obrazovanja za sve učenike i međusobno sarađuju i neguju komunikaciju baziranu na poštovanju i razumevanju.
 8. Obrazovne ustanove koriste Priručnik za samoevaluaciju obrazovnih ustanova u svrhu samoprocene, moderacije praksi i aktivnosti i podrške svim članovima zajednice obrazovne ustanove.
 9. Kvalitet rada obrazovne ustanove ogleda se u etičkim, ekološkim i profesionalnim aktivnostima, uz poštovanje opštih principa i pravila ponašanja i sprovođenje aktivnosti koje doprinose opštem dobru svih članova društva.
 10. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove konstantno ocenjuju, moderiraju i unapređuju sopstvenu praksu i aktivnosti, obezbeđujući kvalitet rada obrazovne ustanove u službi svih učenika, nastavnika, roditelja i društvene zajednice, bez obzira na to kakve su okolnosti.

LINK edu Alliance – sinonim kvaliteta

Ustanove u okviru LINK edu Alliance već dugo su prepoznate kao sinonim kvaliteta kada je reč o obrazovanju na svim nivoima. Iz tog razloga, visoki standardi, principi i prakse koji su od ovih ustanova načinili internacionalne lidere na polju obrazovanja, dobili su svoj oblik kao zvanični dokumenti koji će unaprediti njihovu realizaciju.