LINK STANDARDI – GARANCIJA KVALITETA OBRAZOVANJA

U LINK EDU ALLIANCE USTANOVAMA

Iskorak ka obrazovanju budućnosti

Već dugo institucije u sastavu LINK edu Alliance ispunjavaju visoke svetske kriterijume obrazovanja i principe izvrsnosti. Upravo je neprevaziđen kvalitet nešto po čemu se svaka LEA škola, institut ili servis odmah prepoznaju.

Imajući to u vidu, donošenje dokumenata koji će to potvrditi, formalizovati i standardizovati bio je logičan poduhvat u razvoju alijanse. Usvajanjem LINK standarda LINK edu Alliance načinila je bitan korak u podizanju nivoa obrazovanja u školama, institutima i servisima u svom sastavu.

Najviši kvalitet rada ustanova u sastavu LINK edu Alliance propisan je zvaničnim priručnicima, procedurama i standardima za kontinuirano sprovođenje najkvalitetnije nastave:

LINK standardi nastali su kao rezultat višedecenijskog iskustva alijanse na polju modernizacije obrazovanja i oslanjaju se na proverene prakse koje važe u najboljim svetskim školama i implementaciju strogih EU propisa. Plod su sveobuhvatne i stručne analize savremenih nastavnih metoda i upotrebe tehnologije u nastavi, želje za što efektivnijim nastavnim procesom i neophodnosti za usklađenošću rada sa definisanim i zakonski uspostavljenim okvirom.

Svaki od navedenih standarda obuhvata širok spektar principa i aktivnosti kojima se naše obrazovne ustanove ponose i koje već svakodnevno implementiraju.

1. LINK standardi za nastavnike

Nastavnici u obrazovnim ustanovama LINK edu Alliance moraju da ispunjavaju visoke standarde koji podrazumevaju sinergiju adekvatnih profesionalnih kompetencija, poštovanje visokih etičkih načela i neophodnih aktivnosti za kreiranje najbolje nastavne prakse.

LINK standardi za nastavnike predstavljaju reprezentativne tačke u odnosu na koje su nastavnici dužni da oblikuju svoju nastavu i unapređuju profesionalni integritet. Oni podrazumevaju:

 • unapređenje kompetencija i inovativnost u nastavi;
 • odgovornost u unapređenju znanja i kompetentnosti učenika;
 • ispunjavanje profesionalnosti i negovanje radne etike.

2. LINK standardi za uprave obrazovnih ustanova – pedagoške lidere

Pedagoški lideri predstavljaju važan deo LINK edu Alliance. Oni su zaduženi za unapređenje nastavnih procesa i podizanje kvaliteta obrazovnih ustanova.

Standardi predstavljaju smernice koje pedagoškim liderima služe da unaprede sopstveni pristup, kao i da pravednije i objektivnije pristupe evaluaciji obrazovnih ustanova.

Standardi za pedagoške lidere treba da ih motivišu da požrtvovano i neprekidno rade na:

 • razvijanju sopstvenih kompetencija, vrednosti, načela i veština efektivnog upravljanja;
 • ispunjavanju svoje uloge u unapređenju rada obrazovnih ustanova;
 • unapređenju svoje profesionalnosti i radne etike.

3. LINK standardi za učenike

Standardi za učenike predstavljaju plodotvoran spoj vrednosti, načela, akademskih kompetencija i neophodnih aktivnosti za promovisanje celoživotnog učenja, razvoja socioemocionalnih, digitalnih i akademskih kompetencija, kao i odgovornog odnosa prema radu i sopstvenom napretku i budućnosti kod učenika.

Oni sadrže smernice i uputstva za preduzimanje neophodnih aktivnosti koje će dovesti do željenih ishoda obrazovanja. Težimo tome da svaki LINK učenik bude obrazovan u skladu sa zahtevima 21. veka, digitalno pismen, sposoban da se samostalno usavršava i da kritički i problemski razmišlja, spreman da kreativno doprinese svetu oko sebe i da inovira, kao i da profesionalno odgovori na zahteve koje moderno doba stavlja pred njega.

Standardi se posebno fokusiraju na tri ključne oblasti za pravilan i sveobuhvatan razvoj učenika:

 • akademski razvoj;
 • socioemocionalni razvoj;
 • psihofizički razvoj.

4. Priručnik za samoevaluaciju LINK standarda u okviru obrazovnih ustanova

Samoevaluacija predstavlja izuzetno značajan proces u sprovođenju LINK standarda u okviru konkretnih obrazovnih ustanova. Tako se istovremeno kontroliše kvalitet i unapređuju postojeće prakse i pristupi. Samoevaluaciju primenjujemo radi obezbeđivanja najviših mogućih standarda i njihove realizacije u svakodnevnoj praksi obrazovnih ustanova.

Drugim rečima: procenjujući implementaciju LINK standarda, vrednujemo kvalitet rada obrazovne ustanove kroz identifikaciju pozitivnih primera i praksi u čijem sprovođenju treba istrajati, ali i elemenata koje je neophodno unaprediti. Zahvaljujući tome mogu da planiraju neohodne mere i postupke na planu jačanja kvaliteta usluge i standarda.

Evaluaciju sprovodi posebno formiran tim proverenih eksperata koji u odgovarajućem vremenskom periodu na osnovu različitih podataka proveravaju ispunjenost ključnih indikatora kvalitetne nastave.

Taj proces podrazumeva pažljivu analizu sledećih oblasti:

 • misija, vizija i etos obrazovne ustanove;
 • kvalitet organizacije obrazovne ustanove i njenog upravljanja;
 • kvalitet obrazovnovaspitnog rada;
 • kvalitetni sistemi podrške učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i roditeljima;
 • razvoj i unapređenje kvaliteta rada obrazovne ustanove.

Po završetku procesa vrednovanja, dobijamo jasan prikaz svih aktivnosti koje naše škole čine najsigurnijim i najpodsticajnijim okruženjem za učenike i nastavnike. Takođe, zahvaljujući godišnjem sistemu samoevaluacije i evaluacije, pratimo sve savremene trendove u obrazovanju i uspevamo da unapredimo svaki segment poslovanja koji zahteva našu pažnju. 

Redovnim praćenjem svakodnevnih aktivnosti u obrazovnoj ustanovi, predanog rada i uloženog truda svih nastavnika i saradnika u obrazovanju, kao i obrazovnovaspitnog rada, zajedno možemo:

 • jasno prikazati primere dobre prakse, interno i u javnosti;
 • unaprediti sistem profesionalnog razvoja nastavnika;
 • pravednije nagrađivati kvalitetan rad i zalaganje nastavnog kadra;
 • podstaći učešće učenika, nastavnika i stručnih saradnika u internacionalnim projektima;
 • osnažiti kompetencije nastavnika, stručnih saradnika i učenika;
 • razviti nove, inovativne i kreativne ideje;
 • obogatiti aktivnosti obrazovnih ustanova;
 • unaprediti sistem podrške nastavnicima, stručnim saradnicima, učenicima i roditeljima;
 • redefinisati koncept obrazovanja i kvalitet obrazovnih ustanova u Srbiji i inostranstvu;
 • afirmisati trud i predan rad svih članova zajednice obrazovne ustanove.

5. LINK Priručnik za nastavnike

LINK edu Alliance uvek bezuslovno teži tome da svojim nastavnicima obezbeđuje prilike za najkvalitetnije profesionalno usavršavanje kako bi željeni ishodi obrazovanja bili u skladu sa svetskim kriterijumima kojih se naše škole pridržavaju.

„Priručnik za nastavnike” donosi nastavnicima škola u okviru LINK edu Alliance smernice za izvođenje nastave koje odgovaraju primerima najviših standarda u savremenom obrazovanju kojih se naše edukativne institucije pridržavaju kako bi obezbedile najkvalitetnije obrazovanje svojim učenicima.

Savremeni nastavnik 21. veka podrazumeva sposobnost prilagođavanja standardima škola budućnosti. Edukacija savremenih škola sa sobom je donela nove paradigme kompetencija samih nastavnika, kao i načine na koje se takav pristup prezentuje učenicima. Moderni oblici znanja sa sobom donose i potpuno novo razumevanje nastave i gradiva koje predavači moraju da savladaju kako bi imali odgovoran odnos prema svom radu, napretku i budućnosti samih učenika.

Sveobuhvatan priručnik za usavršavanje modernog nastavnika obuhvata sledeće:

 • kratku i zabavnu istoriju obrazovanja,
 • upoznavanje sa novim paradigmama obrazovanja, znanja i kompetencija,
 • uvid u to kako izgleda istinski savremena nastava,
 • kako na najbolji način inkorporirati tehnologiju u savremene oblike nastave,
 • šta odlikuje savremenog nastavnika i
 • još mnogo toga.

10 načela na kojima počivaju LINK standardi

 1. Kvalitetno obrazovanje je univerzalno ljudsko pravo i, kao takvo, predstavlja preduslov za uspešno funkcionisanje pojedinca i društva.
 2. Za kvalitetno obrazovanje neophodan je kvalitetan rad obrazovne ustanove u svim okolnostima.
 3. Za sprovođenje kvalitetnog rada obrazovne ustanove zadužen je obrazovani, kvalifikovani i kompetentni stručni kadar, u skladu sa definisanim i zakonski uspostavljenim standardima i regulativama.
 4. Standardi i prakse obrazovne ustanove moraju odgovarati potrebama obrazovne ustanove, pravnim zahtevima, savremenim potrebama i zahtevima pojedinca i društva.
 5. Kvalitetan rad obrazovne ustanove predstavlja preduslov za usvajanje vrednosti, donošenje adekvatnih odluka i izbora, kao i preduslov za uspeh u privatnom, društvenom i profesionalnom životu pojedinca. 
 6. Kvalitetan rad obrazovne ustanove podrazumeva efektivnu, etičku, društveno odgovornu i ekološku praksu.
 7. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove imaju zajednički cilj uspostavljanja kvalitetnog obrazovanja za sve učenike i međusobno sarađuju i neguju komunikaciju baziranu na poštovanju i razumevanju.
 8. Obrazovne ustanove koriste Priručnik za samoevaluaciju obrazovnih ustanova u svrhu samoprocene, moderacije praksi i aktivnosti i podrške svim članovima zajednice obrazovne ustanove.
 9. Kvalitet rada obrazovne ustanove ogleda se u etičkim, ekološkim i profesionalnim aktivnostima, uz poštovanje opštih principa i pravila ponašanja i sprovođenje aktivnosti koje doprinose opštem dobru svih članova društva.
 10. Svi članovi zajednice obrazovne ustanove konstantno ocenjuju, moderiraju i unapređuju sopstvenu praksu i aktivnosti, obezbeđujući kvalitet rada obrazovne ustanove u službi svih učenika, nastavnika, roditelja i društvene zajednice, bez obzira na to kakve su okolnosti.

LINK edu Alliance – sinonim kvaliteta

Ustanove u okviru LINK edu Alliance već dugo su prepoznate kao sinonim kvaliteta kada je reč o obrazovanju na svim nivoima. Iz tog razloga, visoki standardi, principi i prakse koji su od ovih ustanova načinili internacionalne lidere na polju obrazovanja, dobili su svoj oblik kao zvanični dokumenti koji će unaprediti njihovu realizaciju.